Kepala Sekolah

Bp Kartono, M.Pd

Bpk Kartono, M.Pd

NIP : 196602231993031005

Kepala Sekolah SLB Tunas Kasih Sedayu